Invandringsproblematik

Sverige är ett land av invandrare. Alla som bor här idag har antingen flyttat hit själv eller är ättlingar till folk som efter den senaste istiden flyttat till vårt land. Men man behöver inte gå så långt tillbaka som istiden för att hitta tillfällen då invandring hjälpt till att lägga grunden för svenskt välstånd. Tyska köpmän flyttade hit under Hansans tid. Vallonerna hjälpte till att bygga upp den svenska järnhanteringen på 1600-talet. Under samma tid bosatte sig även engelsmän och holländare här. Huvuddelen av dessa var köpmän, industriidkare och liknande. På den här tiden fanns det restriktioner vad gällde invandring bland annat i form av religionstillhörighet, något som begränsade invandringen starkt för t ex katoliker och judar.

Mellan 1860 och 1917 fanns det inga begränsningar vad gäller invandring, det fanns inga krav på pass, uppehålls- eller arbetstillstånd. Dock fanns möjligheten att avvisa tiggare, zigenare och kriminella. Antalet invandrare var mycket begränsat, helt enkelt därför att det sällan fanns någon anledning att flytta hit. Tvärtom flyttade 1,5 miljoner svenskar härifrån, främst till Nordamerika.

Sedan 1930 har Sverige haft ett invandringsöverskott. Under andra världskriget tog vi emot många flyktingar, varav en del stannade kvar efter krigsslutet. Från slutet av 1940-talet har invandringen ökat starkt. Fram till ca 1975 var arbetskraftsinvandringen omfattande med många invandrare från sydösteuropa och Turkiet, men även många kom från Finland.

De senaste årtiondenas kraftigt ökade invandring beror på generösare regler men samtidigt har man från ansvarigt håll inte sett till att de man tagit emot har kunnat tas omhand på ett lämpligt sätt. Det har inte funnits behov av den arbetskraft som kommit hit och många har fått sin försörjning via olika sociala trygghetssystem. Detta har lett till invandrargetton som Rosengård, Angered och Rinkeby. Men det finns också en del av dessa invandrare som varit företagsamma och idag driver framgångsrika företag på många orter i Sverige.

Det är ingen mänsklig rättighet att flytta till Sverige och få en högre levnadsstandard än i det land man kommer ifrån. Få av de som kommit hit är faktiska flyktingar (runt 2.5%) och de flesta av dessa borde ha tagits omhand i sitt närområde. Få av de ensamkommande flyktingbarn som vi tar emot är egentligen ensamma eller ens att betrakta som barn. Många skickas hit av sina familjer, som en investering för framtiden. Om vi slutade ta emot dem skulle de sluta att komma hit. Här ser vi ett klart samband, ju generösare invandringsregler vi har desto fler invandrade kommer hit. De som söker ett bättre liv åker ju dit det är lättast att få det, eller hur? Med andra ord är det svenska politiker som bestämmer hur stor invandringen ska vara genom de regler man sätter upp. Det är därmed också politikerna i Sveriges Riksdag som kollektivt får ta på sig ansvaret för alla de problem den alltför generösa invandringspolitiken de senaste årtiondena skapat.

Det är inte problemfritt med invandring. Krister Thelin skriver om detta idag på NewsMill. Bortsett från alla praktiska problem och därtill kopplade kostnader finns även andra samhällsproblem, t ex en ökande kriminalitet. Det är ingen hemlighet att utlandsfödda är klart överrepresenterade i brottsstatistiken även om man i politiskt korrekta sammanhang försöker att bortförklara detta. BRÅ konstaterade 2005 i en rapport att invandrares generella brottslighet är mer än dubbelt så stor som för motsvarande grupp svenskar. För vissa grövre brott är överrepresentationen flera gånger större. Man kan även se att invandrare från vissa områden i världen ligger på ungefär samma brottslighetsnivå som infödda svenskar medan personer från områden som norra Afrika och mellanöstern är starkt överrepresenterade. Samtidigt ska man vara medveten om att det bara är en liten del av befolkningen som står för hela kriminaliteten, runt 5-10% beroende på grupp.

Man ska inte med ovanstående som grund komma med påståenden om att vissa folkslag skulle vara mer benägna till kriminalitet än andra. Det handlar snarare om kulturella skillnader än gener. Det är även här som jag ser en del av problemet med främlingsfientligheten (om man bortser från uppenbara problem som invandrartäta bostadsområden och segregerade skolor) nämligen att det uppstår kulturkrockar mellan människor. Den som är van att göra saker på ett visst sätt kanske inte förstår, eller vill förstå, att saker fungerar annorlunda i ett annat land med en helt annan kultur och historia. Kanske finns en rädsla att tappa bort ett ursprung om man förändras för att passa in i ett nytt land. I vissa fall har säkert flytten till Sverige skett under tvingande omständigheter och man vill egentligen inte bo här. Även språkliga barriärer kan vara ett problem när någon från ett helt annat språkområde ska lära sig ett så pass svårt språk som svenska. Och naturligtvis finns religiösa bitar med i det hela, speciellt vad gäller personer med rötter i kulturer där vissa religiösa ledare har en mer aggressiv och fundamentalistisk hållning än vad som är vanligt i vårt kulturområde.

Samtliga partier i riksdagen (utom SD, föga förvånande) vill ha en generös flyktingmottagning. Problemet är att Sverige (eller för den delen Europa) inte har något behov av mer arbetskraft eller större befolkning än den vi har idag. Faktum är att befolkningen borde minska något för att Sverige ska vara rimligt rustat att klara av kommande seklers påfrestningar. På ett antal års sikt kommer Sverige att tvingas ändra sin invandringspolitik oavsett vad politikerna säger. Om vi som redan bor här ska ha en chans att leva ett drägligt liv kommer vi inte att ha möjlighet att tillåta annat än mycket begränsad invandring i synnerligen behjärtansvärda fall. Fortsatt ökande befolkning på jorden, minskande oljetillgång, brist på livsmedel och nya konflikter på olika platser i vår omvärld är exempel på sådant som kommer att öka påfrestningen på det svenska samhället. Då om någon gång måste Sveriges politiker göra ett val, om det är Sverige eller omvärlden de vill gynna.

Tills dess frågar jag mig vilket parti den som vill ha en rimlig men begränsad invandring ska rösta på om SD inte känns som ett seriöst alternativ? Nej just det, det finns inget sånt parti…

Detta inlägg har 2 kommentarer

  1. i nilsson

    mycket bra och faktabeskrivet inlägg Röstar därför på SD
    eftersom det är det enda partiet som verkar inse problemen och också pekar på dem i sin politik

  2. David

    Har röstat SD sedan -94. SKÄMS över att jag röstade på M -91 och känner mig medskyldig till FPs kupp mot Luciabeslutet. Har mest röstat på SD av ryggmärgsreflex och nu när jag fått mer kunskap om dem så anser jag att de är otillräckliga. Nästa val blir det ND även om jag känner viss motvilja då de är nästan lika Israelfientliga som vänstern 🙁

Lämna ett svar